Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Air Res Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka-Lotnisko, 36-002 Jasionka.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – Panią Agnieszką Grabek, pisząc na adres e-mail rodo@air-res.pl lub adres siedziby.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń lotniczych i działalności z tym związanej, prowadzenia procesu rekrutacji oraz w celach informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Air Res Aviation oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. W przypadku realizacji szkoleń lotniczych – przez okres minimum 5 lat;
  2. W przypadku pozostałej działalności i realizacji pozostałych czynności – przez okres 12 miesięcy.
 6. Posiada Pan/Pani prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie maila na adres rodo@air-res.pl – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Niezależnie od przywilejów wymienionych w pkt. 6, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
  • W przypadku realizacji szkoleń lotniczych i czynności administracyjnych z nimi powiązanych – warunkiem wynikającym z zawartej umowy;
  • W przypadku prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz pozostałych czynności – dobrowolne.
 9. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych realizacja szkolenia lotniczego, procesu rekrutacji oraz pozostałe czynności nie będą możliwe.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.