Safety Management System – SMS

Naszym celem jest osiągnięcie najwyższych standardów bezpieczeństwa w prowadzonych operacjach lotniczych. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (z ang. Safety Management System-SMS), definiowanego jako systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniające niezbędną strukturę organizacyjną, przypisanie odpowiedzialności, politykę oraz procedury.

SMS charakteryzuje się aktywnym poszukiwaniem zagrożeń, oceną prawdopodobieństwa ich wystąpienia i konsekwencji, jakie mogą wywołać, w celu zapanowania nad nimi poprzez szereg działań zapobiegawczych. System oparty jest na formule zarządzania bezpieczeństwem, zorientowanej na zapobieganie zdarzeniom lotniczym, poprzez gromadzenie pochodzących z różnych źródeł informacji i danych o potencjalnych zagrożeniach, a następnie ich analizie i podejmowaniu działań zapobiegawczych i/lub korygujących, adekwatnych do otrzymanych wyników analiz. Takie wszechstronne i interdyscyplinarne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych umożliwia skuteczne i efektywne zapobieganie wypadkom lotniczym. Celem SMS jest zapewnienie bezpieczeństwa, rozumianego jako stan, w którym ryzyko wyrządzenia szkody osobie lub mieniu jest zredukowane do akceptowalnego poziomu, znajduje się poniżej takiego poziomu i jest utrzymywane na takim akceptowalnym poziomie lub poniżej niego poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z podręcznikiem Safety Management Manual (ICAO Doc 9859)

Planowanie i wdrożenie SMS jest procesem, którego realizacja wymaga zaangażowania wszystkich osób wykonujących na lotnisku jakiekolwiek czynności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo. Zgodnie z podręcznikiem “Safety Management Manual” (ICAO Doc 9859) do SMS wiedzie droga, na które kolejno składają się:

 • planowanie,
 • zaangażowanie kadry kierowniczej,
 • organizacja,
 • identyfikacja zagrożeń,
 • ewaluacja ryzyka.
 • zapewnienie zdolności do prowadzenia badań w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • zapewnienie zdolności do prowadzenia analiz w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • promocja bezpieczeństwa i kreowanie Zespołowej Kultury Bezpieczeństwa,
 • nadzór dokumentacji i zarządzanie informacją,
 • stały nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa.

Osiągnięcie celu jest możliwe poprzez:

 • skuteczne wdrożenie systemu zgłaszania zdarzeń, które mogą narazić na niebezpieczeństwo operacje prowadzone przez Air Res Aviation,
 • przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, wraz z spełnianiem standardów i uwzględnianiem najlepszych praktyk,
 • prowadzenie stałej identyfikacji zagrożeń oraz analizy ryzyka